vi arbetar för att EU-migranterna i Eskilstuna ska få en bättre tillvaro
En bättre chans

Årsmöte

Kallelse till årsmöte för föreningen En Bättre Chans Årsmöte

2016-04-03, kl 10-12 (maila för plats enbattrechans@outlook.com)
(kaffe, te samt något lättare tilltugg bjudes på)
förnyat medlemskap kan lösas på plats. 
§ 1 Mötets öppnande 
§ 2 Val av mötesordförande 
§ 3 Val av mötessekreterare 
§ 4 Val av justerare 
§ 5 Godkännande av dagordningen 
§ 6 Fastställande av röstlängd 
§ 7 Årsmötets behöriga utlysande 
§ 8 Verksamhetsberättelse och ekonomisk berättelse 
§ 9 Revisionsberättelse
§ 10 Frågan om ansvarsfrihet 
§ 11 Behandling av inkomna motioner och styrelsens förslag 
§ 12 Val av ledamöter 
§ 12 Röstning ang inträde i föreningen Härberget 
§ 13 Val av ersättare 
§ 14 Val av revisor 
§ 15 Val av valberedning 
§ 16 Mötets avslutande